Top CP tăng giá VN30 (ngày 12/07/2024)GVR +0.95, VIC +0.65, VJC +1.00, POW +0.10, FPT +0.80, BVH -0.60, MSN -1.00, HPG -0.35, PLX -0.50, SSI -0.35, ...Xem chi tiết
Top CP tăng giá HSX (ngày 12/07/2024)CCL +0.70, SGR +1.95, TDC +0.65, SFC +1.30, TV2 +2.15, DXV -0.41, LEC -0.47, VIP -1.10, HU1 -0.44, CSM -0.80, ...Xem chi tiết
Top CP tăng giá HNX (ngày 12/07/2024)L43 +0.40, L62 +0.30, L61 +0.20, API +0.70, CSC +3.20, BXH -2.00, PPE -1.30, SFN -2.20, KDM -1.80, VE8 -0.60, ...Xem chi tiết
Top CP tăng giá Upcom (ngày 12/07/2024)G20 +0.10, ACM +0.10, CDR +1.50, HFX +1.80, LQN +0.30, CID -7.00, ATG -0.70, E29 -1.70, SJM -1.10, CDH -4.30, ...Xem chi tiết

Giá ngày 13/07/2024